Đề Kế toán tài chính I - Cô cho ( 27.1.2010 ) (28/01/2010 12:59 AM)

Vote: 1 | Read: 5231 |

Author: zuzu | Member Point: 502


Cái nài hum nai vừa copy của cô giáo up lên cho cả nhà xem ná :)


Cái nài hum nai vừa copy của cô giáo up lên cho cả nhà xem ná :)

Đề kiểm tra                                            Số 1:

Công ty X có số dư các TK như sau

01/01/200X

01/01/200X

Tiền mặt

2.500

Phải thu khách hàng A (Dư Nợ)

400

Tài sản cố định hữu hình

4.000

Phải trả người bán C (Dư Có)

300

Khấu hao TSCĐHH

2.000

Nguồn vốn kinh doanh

X

Phải thu khách hàng B (Dư Có)

300

Lợi nhuận chưa phân phối

2.000

Thành phẩm

800

Nguyên vật liệu

1.000

Trong năm phát sinh một số nghiệp vụ:

1    Ngày 01/04 mua một TSCĐHH dùng cho sản xuất giá mua 2.500 (chưa VAT 10%) chưa trả tiền người bán D. Tỷ lệ khấu hao là 10%.

2    Ngày 5/5 Xuất thành phẩm gửi bán cho khách hàng B, giá bán chưa VAT 10% là 1.500, giá vốn 600 với điều kiện 2/10, n/30.

3    Ngày 10/5 khách hàng B thanh toán đủ số tiền mua hàng còn phải trả bằng tiền gửi ngân hàng.

4    Tính khấu hao TSCĐ năm 200X, biết khấu hao năm 200X-1 của TSCĐ dùng cho sản xuất là 200, TSCĐ dùng cho QLDN là 50.

5    Thực hiện các bút toán kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh của năm 200X, biết thuế suất thuế TNDN là 25%, trong kỳ không có sản phẩm hoàn thành

Yêu cầu:

-          Phản ánh các nghiệp vụ trên vào tài khoản chữ T.

-          Lập BCKQHĐKD năm 200X.

Biết rằng:

Cty X tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán HTK theo phương pháp KKTX.

Năm 200X-1 không có biến động nào về TSCĐ, năm 200X không có TSCĐ nào hết khấu hao


Đề kiểm tra                                           Số 2

Công ty X có số dư các TK như sau

01/01/200X

01/01/200X

Tiền mặt

2.000

Phải thu khách hàng A (Dư Nợ)

800

Vay ngắn hạn

1.000

Tài sản cố định hữu hình

4.000

Khấu hao TSCĐHH

2.000

Nguồn vốn kinh doanh

5.500

Phải thu khách hàng B

X

Lợi nhuận chưa phân phối

2.300

Hàng hóa (100 HH)

1.500

Tạm ứng

500

Trong năm có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

 1. Cán bộ vật tư hoàn tạm ứng bằng hóa đơn mua vật tư, giá mua chưa có thuế GTGT 10% là 300, đã nhập kho. Số tiền tạm ứng thừa nộp lại quỹ tiền mặt
 2. Xuất kho 80 hàng hóa gửi bán thông qua đại lý Y là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. (giá bán trước thuế GTGT quy định của doanh nghiệp là 30/hàng hoá, tỷ lệ hoa hồng đại lý là 1% trên giá bán chưa thuế, thuế suất thuế GTGT hoa hồng đại lý 10%, hoa hồng trừ vào tiền hàng)
 3. Nhận được “Bảng kê hàng bán đại lý” của đại lý Y thông báo bán được 60 hàng hóa.
 4. Ngày 1/8 nhượng bán một TSCĐHH dùng cho QLDN có nguyên giá 500, hao mòn lũy kế 250, giá bán 280 chưa VAT 10% đã thu tiền mặt. Tỷ lệ khấu hao 10%. 
 5. Tính khấu hao TSCĐ năm 200X, biết khấu hao năm 200X-1 của TSCĐ dùng cho sản xuất là 300, TSCĐ dùng cho QLDN là 100.
 6. Thực hiện các bút toán kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh của năm 200X, biết thuế suất thuế TNDN là 25%, trong kỳ không có sản phẩm hoàn thành

Yêu cầu:

-          Phản ánh các nghiệp vụ trên vào tài khoản chữ T.

Cty X tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán HTK theo phương pháp KKTX. Năm 200X-1 không có biến động nào về TSCĐ, năm 200X không có TSCĐ nào hết khấu hao


Đề kiểm tra                                            Số 3/

Công ty X có số dư các TK như sau

01/01/200X

01/01/200X

Tiền mặt

2.500

Phải thu khách hàng A (Dư Nợ)

400

Tài sản cố định hữu hình

4.000

Phải trả người lao động

1.100

Khấu hao TSCĐHH

2.000

Nguồn vốn kinh doanh

X

Phải thu khách hàng B (Dư Có)

300

Lợi nhuận chưa phân phối

2.000

Thành phẩm

800

Nguyên vật liệu

1.000

Trong năm phát sinh một số nghiệp vụ:

1    Khách hàng A trả nợ bằng TGNH( giấy báo)

2    Ngày 5/5 Xuất thành phẩm dùng để trả lương cho người lao động, giá bán chưa VAT 10% là 1.000, giá vốn 600.

3    Ngày 10/5 người lao động trả lại ½ số hàng do chất lượng không đảm bảo. Doanh nghiệp nhận lại và nhập kho đủ.

4. Xuất tiền mặt trả nợ tiền lương cho người lao động

5    Tính khấu hao TSCĐ năm 200X, biết khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất là 200, TSCĐ dùng cho QLDN là 50.

6    Thực hiện các bút toán kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh của năm 200X, biết thuế suất thuế TNDN là 25%, trong kỳ không có sản phẩm hoàn thành

Yêu cầu:

-          Phản ánh các nghiệp vụ trên vào tài khoản chữ T.

-          Lập BCKQHĐKD năm 200X.

Biết rằng:

Cty X tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán HTK theo phương pháp KKTX.


Đề kiểm tra                                           Số 4

Công ty X có số dư các TK như sau

01/01/200X

01/01/200X

Tiền mặt

2.000

Phải thu khách hàng A (Dư Nợ)

800

Vay ngắn hạn

1.000

Tài sản cố định hữu hình

4.000

Khấu hao TSCĐHH

2.000

Nguồn vốn kinh doanh

5.500

Phải thu khách hàng B

X

Lợi nhuận chưa phân phối

2.300

Hàng hóa (100 HH)

1.500

Tiền gửi ngân hàng

500

Trong năm có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

 1. Doanh nghiệp mua hàng hóa số lượng là 100, giá mua là 20đ/hàng hóa, thuế GTGT 10%, chưa trả tiền người bán C.
 2. Xuất kho 10 hàng hóa để sử dụng cho bộ phận bán hàng. (giá bán chưa thuế GTGT 10% là 30/hàng hoá)
 3. Xuất tiền gửi ngân hàng nộp tiền phạt thuế là 200( Giấy báo)
 4. Ngày 1/8 xuất kho hàng hóa bán trực tiếp, giá bán 30đ/hàng hóa, thuế GTGT 10%, thu bằng tiền gửi ngân hàng ( giấy báo) 
 5. Tính khấu hao TSCĐ năm 200X, biết khấu hao của TSCĐ dùng cho sản xuất là 300, TSCĐ dùng cho QLDN là 100.
 6. Thực hiện các bút toán kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh của năm 200X, biết thuế suất thuế TNDN là 25%, trong kỳ không có sản phẩm hoàn thành

Yêu cầu:

-          Phản ánh các nghiệp vụ trên vào tài khoản chữ T.

-          Lập BCKQHĐKD năm 200X.

Cty X tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán HTK theo phương pháp KKTX.


Đề kiểm tra                                            Số 5/

Công ty X có số dư các TK như sau

01/01/200X

01/01/200X

Tiền mặt

2.500

Phải thu khách hàng A (Dư Nợ)

400

Tài sản cố định hữu hình

4.000

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

1.100

Khấu hao TSCĐHH

2.000

Nguồn vốn kinh doanh

X

Phải thu khách hàng B (Dư Có)

300

Lợi nhuận chưa phân phối

2.000

Thành phẩm

800

Nguyên vật liệu

1.000

Trong năm phát sinh một số nghiệp vụ:

1    Nhận lãi tiền vay ngắn hạn bằng TGNH( giấy báo) 500

2    Ngày 5/5 Xuất thành phẩm gửi bán, giá bán chưa VAT 10% là 1.500, giá vốn 800. Ngày 10/5 khách hàng B nhận hàng và chấp nhận thanh toán

3    Ngày 15/5 doanh nghiệp chấp nhận giảm giá hàng bán 1% do chất lượng số hàng không đảm bảo.

4.  Chi phí vận chuyển hàng đi bán bằng tiền mặt là 400

5    Tính khấu hao TSCĐ năm 200X, biết khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất là 200, TSCĐ dùng cho QLDN là 50.

6    Thực hiện các bút toán kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh của năm 200X, biết thuế suất thuế TNDN là 25%, trong kỳ không có sản phẩm hoàn thành

Yêu cầu:

-          Phản ánh các nghiệp vụ trên vào tài khoản chữ T.

-          Lập BCKQHĐKD năm 200X.

Biết rằng:

Cty X tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán HTK theo phương pháp KKTX.


Đề kiểm tra                                           Số 6/

Công ty X có số dư các TK như sau

01/01/200X

01/01/200X

Tiền mặt

2.000

Phải thu khách hàng A (Dư Nợ)

800

Vay ngắn hạn

1.000

Tài sản cố định hữu hình

4.000

Khấu hao TSCĐHH

2.000

Nguồn vốn kinh doanh

5.500

Phải thu khách hàng B

X

Lợi nhuận chưa phân phối

2.300

Hàng hóa (100 HH)

1.500

Tiền gửi ngân hàng

500

Trong năm có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

 1. 1/10 Doanh nghiệp mua 1 dây truyền sản xuất, gía mua 400, thuế GTGT 10% chưa trả tiền người bán C
 2. Lương phải trả công nhân sản xuất là 100, nhân viên quản lý sản xuất 50, bộ phận quản lý doanh nghiệp 20.
 3. Xuất tiền gửi ngân hàng trả vay ngắn hạn là 600, lãi vay không được vốn hóa 100
 4. Ngày 1/8 xuất kho hàng hóa bán trực tiếp, giá bán 80đ/hàng hóa, thuế GTGT 10%, thu bằng tiền gửi ngân hàng ( giấy báo) 
 5. Tính khấu hao TSCĐ năm 200X, biết khấu hao năm 200X-1 của TSCĐ dùng cho sản xuất là 300, TSCĐ dùng cho QLDN là 100.
 6. Thực hiện các bút toán kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh của năm 200X, biết thuế suất thuế TNDN là 25%, trong kỳ không có sản phẩm hoàn thành

Yêu cầu:

-          Phản ánh các nghiệp vụ trên vào tài khoản chữ T.

-          Lập BCKQHĐKD năm 200X.

Cty X tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán HTK theo phương pháp KKTX.


De kiem tra

Câu 1: ( 2 điểm)

Ngày 01/01/2008, Công ty X phát hành trái phiếu trả lãi trước nhằm xây dựng thêm phân xưởng sản xuất, lãi suất 10% năm, mệnh giá 2 tỷ, giá phát hành 2,2 tỷ, thời hạn 4 năm. Công ty thu tiền phát hành bằng TGNH. Biết công ty phân bổ chiết khấu hay phụ trội trái phiếu theo phương pháp đường thẳng. Hỏi:

a. Khoản nợ về trái phiếu phát hành được trình bày trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 của Công ty sẽ có giá trị là bao nhiêu?

b. Các định khoản kế toán cần thực hiện ở năm thứ 1, năm thứ 4. Biết khi đáo hạn công ty trả tiền cho nhà đầu tư bằng TGNH.

Câu 2: ( 1,5 điểm)

Kết quả sản xuất được 100 thành phẩm (nhập kho 50TP, gửi bán 50TP), 50 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành chi phí NVLTT là 100%, các chi phí khác là 60%. Chi phí nguyên vật liệu chính là 16.840, chi phí vật liệu phụ là 4.160. Chi phí nhân công trực tiếp 5.000, chi phí sản xuất chung 3.000 ( trong đó có 1.000 chi phí sản xuất chung vượt định mức).

a. Hãy đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và tính giá thành.

b. Phản ánh các nghiệp vụ trên vào TK chữ T.

Câu 3 ( 2 điểm)

DN A có 3 mặt hàng tồn kho là A,B và C, 31/12/200X có tình hình như sau, ĐVT: Triệu đồng

Mặt hàng

Giá gốc

Giá trị thuần có thể thực hiện

A

10.100

10.200

B

45.000

45.000

C

90.500

80.000

a. Hãy xác định dự phòng giảm giá HTK cần trích lập cho năm 200X.

b. Nếu TK 159 có số dư là 8.000, hãy thực hiện các bút toán cần thiết

c Hãy cho biết các chỉ tiêu sau trên BCTC năm 200X sẽ bị ảnh hưởng như thế nào: (quá cao, quá thấp, không bị tác động) nếu kế toán không thực hiện các bút toán ở ý (b)

- Chi phí quản lý DN                                                              - Chi phí thuế thu nhập DN

- Giá vốn hàng bán                                                                                 - Hàng tồn kho

Câu 4: ( 1,5 điểm)

DN A nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuê tài chính một TSCĐ dùng ở bộ phận quản lý DN vào ngày đầu năm N+1. Thời gian thuê 8 năm, thời gian sử dụng hữu ích của tài sản là 10 năm. Tiền thuê trả vào cuối mỗi năm là 80tr.đ bằng TGNH. Lãi suất ghi trong hợp đồng là 10%/năm. Giá trị hợp lý của TS thuê là 480tr.đ. Thuế GTGT mà bên thuê trả khi mua TS là 48tr.đ, bên đi thuê trả trong thời gian thuê mỗi năm 6tr.đ. Giả sử lãi phần thuế GTGT tính tương tự lãi phần nợ gốc thuê. DN A cũng đã chuyển TGNH để ký quỹ đảm bảo việc thuê là 50tr.đ. Trong hợp đồng quy định sau khi hết thời hạn thuê, bên thuê có quyền mua lại tài sản với giá chưa có thuế GTGT 5% là 10tr.đ. Biết nợ gốc phải trả được xác định là giá đã có thuế GTGT, giá trị hiện tại của các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu là: 426,8tr.đ.

Yêu cầu: Hãy xử lý và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh ở năm thứ nhất và năm thứ 8 trong các trường hợp sau:

a)      Bên thuê thực hiện quyền mua lại TS của mình vào cuối thời hạn của hợp đồng và thanh toán bằng tiền mặt

b)      Bên thuê không thực hiện quyền mua lại TS và trả lại TS cho bên cho thuê vào cuối thời hạn của hợp đồng.

Câu 5: ( 1,5 điểm)

Ngày 16/10 Doanh nghiệp X bán buôn một lô hàng, giá bán 500 tr.đ, thuế GTGT 10%, chưa thu được tiền, điều khoản thanh toán 1/10, n/30. Trị giá xuất kho 400 tr.đ. Ngày 20/10, do phát hiện một lỗi nhỏ trong một số sản phẩm thuộc lô hàng trên, doanh nghiệp X quyết định giảm giá 1% cho khách hàng. Ngày 25/10 khách hàng thanh toán cho toàn bộ lô hàng trên bằng tiền mặt

a. Xác định lợi nhuận gộp của lô hàng.

b. Doanh nghiệp ghi nhận khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng bao nhiêu? ngày nào?

c. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Down tài liệu ở phía dưới nhé :)

FaceBook   BÌNH LUẬN (4) Danh sách bình luận tự cập nhật sau mỗi 30 giây. Bạn không cần ấn F5.

 • trang (09:06 - Ngày 14.04.2011)

  cam on nhieu. nhung ko co loi giai ah? to so t  lam sai lam.hjhj

   
 • MAIHUONG (08:49 - Ngày 30.03.2011)

   ai cung tich cuc share nhu zuzu thi hp wa!

   

   

   
 • de gio cuon di (09:19 - Ngày 25.11.2010)

  cảm ơn bạn nhé. bạn cũng học kế toán hả? có gì  add nick, mình trao đổi được chứ

  Của mình là loanktkt

   
 • Quỳnh Phương (09:54 - Ngày 13.02.2010)

  thanks zuzu nhé

   
Trang 1 / 1

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.

Back to Top

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...